§38 Внутрішня будова Сонця
Уявлення про внутрішню будову Сонця можна скласти за допомогою теоретичних розрахунків, що ґрунтуються на фізичних законах. У кожній внутрішній точці Сонця виконується умова гідростатичної рівноваги. Це означає, що різниця тисків, який діє на будь-який шар, зрівноважується гравітаційним притяганням всіх глибших шарів.

Розглянемо шар товщиною H. Температуру в ньому вважаємо сталою, тиск на верхній межі позначимо через р1, а густину - ρ1. Відповідно на нижній межі: p2, ρ2.

Умова рівноваги Внутрішня будова Сонця.
З основного рівняння газового стану маємо: Внутрішня будова Сонця 

Тоді Внутрішня будова Сонця  (1)


Вираз RT/μg має розмірність довжини і називають шкалою висоти, або висотою однорідної сфери. Ця величина відповідає товщині шару, в якому тиск і густина змінюються в три рази. Для Сонця Н=600 км.

Щоб уявити фізичні умови у внутрішніх шарах Сонця, припустимо, що речовина в Сонці розподілена рівномірно. Нехай ρ=1,4г/см3, Н=R¤/2 (тиск в середній точці дорівнює вазі радіального стовпця речовини перерізом 1см2 і висотою R¤/2). Беручи р =0 (поверхня Сонця) матимемо:
p=ρ¤gR¤/2   (3)

Прискорення g у середній точці можна знайти з формули (g=m/R2):
Внутрішня будова Сонця   (4)
(Врахуємо, що в однорідній сфері радіусом r/2 зосереджена 1/8 частина маси).

Остаточно з (4) g¤=137·104см/с2, а p¤=6,6·104дин/см2 — тиск посередині радіуса. З рівняння газового стану відшукаємо температуру T=μp/Rρ; Т=2,8·106К.

Ці приблизні розрахунки добре відображають процеси, фізичні умови на Сонці на глибині, що дорівнює R¤/2. Величини, визначені точними методами з врахуванням неоднорідного розподілення мас, близькі до наведених вище значень.

Теоретичні розрахунки показують, що температура в центрі Сонця 14 млн.градусів, густина речовини 132 г/cм3, тиск ≈ 1011атм.