Астрономічний сайт ІФМІ

NGC 3949
NGC 3949

Астрологічний календар

Рухома карта

Ви можете самостійно зробити рухому карту зоряного неба. Скачайте і роздрукуйте зображення карти та рухомого круга (розширення 2008х2077).
Головна arrow Лекції arrow §38 Внутрішня будова Сонця
§38 Внутрішня будова Сонця Надрукувати
Уявлення про внутрішню будову Сонця можна скласти за допомогою теоретичних розрахунків, що ґрунтуються на фізичних законах. У кожній внутрішній точці Сонця виконується умова гідростатичної рівноваги. Це означає, що різниця тисків, який діє на будь-який шар, зрівноважується гравітаційним притяганням всіх глибших шарів.

Розглянемо шар товщиною H. Температуру в ньому вважаємо сталою, тиск на верхній межі позначимо через р1, а густину - ρ1. Відповідно на нижній межі: p2, ρ2.

Умова рівноваги Внутрішня будова Сонця.
З основного рівняння газового стану маємо: Внутрішня будова Сонця 

Тоді Внутрішня будова Сонця  (1)


Вираз RT/μg має розмірність довжини і називають шкалою висоти, або висотою однорідної сфери. Ця величина відповідає товщині шару, в якому тиск і густина змінюються в три рази. Для Сонця Н=600 км.

Щоб уявити фізичні умови у внутрішніх шарах Сонця, припустимо, що речовина в Сонці розподілена рівномірно. Нехай ρ=1,4г/см3, Н=R¤/2 (тиск в середній точці дорівнює вазі радіального стовпця речовини перерізом 1см2 і висотою R¤/2). Беручи р =0 (поверхня Сонця) матимемо:
p=ρ¤gR¤/2   (3)

Прискорення g у середній точці можна знайти з формули (g=m/R2):
Внутрішня будова Сонця   (4)
(Врахуємо, що в однорідній сфері радіусом r/2 зосереджена 1/8 частина маси).

Остаточно з (4) g¤=137·104см/с2, а p¤=6,6·104дин/см2 — тиск посередині радіуса. З рівняння газового стану відшукаємо температуру T=μp/Rρ; Т=2,8·106К.

Ці приблизні розрахунки добре відображають процеси, фізичні умови на Сонці на глибині, що дорівнює R¤/2. Величини, визначені точними методами з врахуванням неоднорідного розподілення мас, близькі до наведених вище значень.

Теоретичні розрахунки показують, що температура в центрі Сонця 14 млн.градусів, густина речовини 132 г/cм3, тиск ≈ 1011атм.